Atcelšana un izmaiņas

Vai es varu atcelt ceļojumu pēc savas iniciatīvas?

Tas ir atkarīgs no Tūrisma operatora noteiktajiem nosacījumiem, kas var būt individuāli katram ceļojumam. Ir ceļojumi, kas nav atceļami. Citos gadījumos Tūrisma operators paredz attiekšanās no ceļojuma kārtību, piemērojot līgumsodus, kuru piemērošanas slieksnis un apmērs parasti ir atkarīgs no tā, cik dienas ir palikušas līdz ceļojuma sākuma datumam. Aģentūras interneta vietnē šī informācija ir sniegta katra ceļojuma sadaļā „Informācija”. 


Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.353 dod Jums tiesības līdz līgumā noteiktajam termiņam paziņot par pakalpojuma pāradresāciju citai personai. Klients un persona, kurai pāradresēts pakalpojums, ir solidāri atbildīgi par papildizdevumu samaksu, kas saistīti ar pāradresāciju. Tūrisma operators savos noteikumos nosaka šādas pāradresācijas pakalpojuma maksu.

 

Vai pastāv kādi atvieglojumi ceļojumu atcelšanai tūristu slimības vai nelaimes gadījuma dēļ?

Atsevišķiem Tūrisma operatoriem kompleksajā tūrisma pakalpojumā var tikt iekļauta apdrošināšana pret šāda veida notikumiem vai šādi gadījumi var tikt atrunāti līguma nosacījumos, kad Tūrisma operators apņemas atmaksāt iepriekš iemaksāto naudas summu. 


Tomēr jāņem vērā, ka tie ir pietiekami reti gadījumi, un nosacījumi paredz vairākus ierobežojumus (piemēram, šie atvieglojumi parasti attiecas tikai uz pēkšņām, akūtām slimībām, tos bieži vien nepiemēro citiem ceļojuma dalībniekiem vai piemēro ar būtiskiem ierobežojumiem, notikumiem jābūt dokumentāli apliecinātiem). Nosacījumu piemērus lūdzam skatīt Aģentūras interneta vietnē Tūrisma operatoru Mouzenidis Travel vai Fly Me Away ceļojumu aprakstu sadaļā „Informācija”.


Jebkurā gadījumā aizsargāties no neizbraukšanas riska Jūs varat, iegādājoties ceļojumu apdrošināšanas polises, kuru apdrošināšanas programma iekļauj minētos riskus.  

 

Vai Tūrisma operators var atcelt ceļojumu vai ekskursijas nepietiekama ceļojuma dalībnieku skaita dēļ?

Jā, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.353 piešķir Tūrisma operatoriem šādas tiesības, taču līgumā jānosaka datums, līdz kuram Tūrisma operatoram ir tiesības atcelt braucienu, ja ceļojumā jābūt noteiktam dalībnieku skaitam un tas nav pietiekams.

 

Uzzināt, vai šie nosacījumi ir piemērojami Jūsu izvelētajam ceļojumam un kādi ir atcelšanas un paziņošanas termiņi var Aģentūras interneta vietnes ceļojumu aprakstu sadaļā „Informācija”. Ministru kabineta noteikumi Nr.353 nosaka, ka minētajos gadījumos tūristiem nepienākas zaudējumu kompensācija. 

 

Vai var tikt izmainīta pakalpojuma cena?

Jā. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.353 paredz, ka pakalpojumu cenu var mainīt, ja šādas tiesības ir paredzētas līgumā un ir noteikta kārtība, kādā aprēķināma cenas starpība. Pakalpojuma cenu var mainīt gadījumā, ja mainās:

 • izmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļa izmantošanu (piemēram, degvielas cena);
 • nodevas, nodokļi vai līdzīgi maksājumi, ko iekasē par noteiktiem pakalpojumiem (piemēram, lidostas nodevas, ostas nodevas un citi nodokļi);
 • valūtas kurss, kas noteikts attiecīgajam pakalpojumam.

 

Cenas paaugstināšana, pamatojoties uz līgumā atrunāto kārtību, ir iespējama, ja līdz ceļojuma sākumam palikušas vairāk par 20 dienām. Ja līdz ceļojuma sākumam palikušas mazāk par 20 dienām, spēkā ir klienta tiesības, ja tūrisma operators ievērojami mainu kādu būtisku līguma nosacījumu (skatīt nākamo jautājumu).

 

 

Kādas ir manas tiesības, ja tūrisma operators ievērojami mainu kādu būtisku līguma nosacījumu?

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.353 paredz, ka gadījumā, ja pirms pakalpojuma sniegšanas tūrisma operatoram ir nepieciešams ievērojami mainīt kādu būtisku līguma nosacījumu (pie šiem nosacījumiem attiecas arī pakalpojuma cenas izmaiņa, ja līdz ceļojuma sākumam palikušas mazāk par 20 dienām), to nekavējoties paziņo klientam un nodrošina viņam iespēju:

 • Iepazīties ar līguma papildnosacījumiem un akceptēt tos;
 • Pieprasīt pakalpojuma aizstāšanu ar līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes pakalpojumu (ja tūrisma operators to var nodrošināt). Ar Aģentūras starpniecību tiek panākta vienošanās par kārtību, kādā klients samaksā (sedzot cenas starpību) par augstākas kvalitātes pakalpojumu. Ja piedāvātajam pakalpojumam ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, tūrisma operators attiecīgo cenas starpību izmaksā klientam;
 • Vienpusēji atkāpties no līguma. Šādā gadījumā tūrisma operators izmaksā klientam visu klienta samaksāto naudas summu, kā arī dokumentāri apliecinātus klienta tiešos izdevumus, kas radušies sakarā ar nokļūšanu pakalpojuma uzsākšanas vietā.

 

 

Kādos gadījumos tūrisma operators atbrīvojas no pakalpojumu nodrošināšanas atbilstoši līgumam?

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.353 paredz, ka Tūrisma operators ir atbildīgs, lai pakalpojumi tiktu nodrošināti atbilstoši līgumam, izņemot gadījumus, ja līguma neizpildē vai nepienācīgā izpildē nav vainojams tūrisma operators un līgums netiek pildīts:

 • klienta vainas dēļ;
 • trešās personas (kas nav saistīta ar līgumā paredzētajiem pakalpojumiem) neparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ;
 • ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu dēļ;
 • tādu notikumu dēļ, kurus tūrisma operators nevarēja paredzēt vai novērst, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību.

 

Tūrisma operatoram un tūrisma aģentam ir pienākums sniegt klientam nepieciešamo palīdzību iepriekš minētajās situācijās, izņemot tās situācijas, kas radās klienta vainas dēļ.

 

 

Kādas ir manas tiesības, ja tūrisma operators nesniedz kādu no līgumā minētajiem pakalpojumiem vai nespēs to sniegt?

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.353 paredz, ka gadījumā, ja izpildot līgumu, tūrisma operators nesniedz kādu no līgumā minētajiem pakalpojumiem vai nespēs to sniegt, tūrisma operatora pienākums ir piedāvāt klientam piemērotu alternatīvu pakalpojumu, nepieprasot no klienta papildu samaksu, un kompensēt klientam cenas starpību, ja sniegtā alternatīvā pakalpojuma cena ir zemāka par aizvietotā pakalpojuma cenu.


Ja, izpildot līgumu, tūrisma operators nesniedz nozīmīgu daļu no līgumā minētajiem pakalpojumiem vai nespēs to sniegt un nespēj piedāvāt alternatīvos pakalpojumus vai klients no tiem atsakās, tūrisma operators pēc vienošanās ar klientu bez papildmaksas nodrošina klientam līdzvērtīgu transportlīdzekli atpakaļ uz ceļojuma sākuma vietu vai uz citu ar klientu saskaņotu vietu, kā arī izmaksā viņam kompensāciju par neizmantoto vai daļēji izmantoto pakalpojumu.

 

 

Vai man ir tiesības saņemt atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ?

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.353 paredz Jums tādas tiesības, izņemot šādus gadījumus:

 • pakalpojums tiek atcelts līgumā paredzētajā termiņā nepietiekama dalībnieku skaita dēļ;
 • pakalpojums tiek atcelts ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu vai notikumu dēļ, kurus tūrisma operators nevarēja paredzēt vai novērst, arī ievērojot visu nepieciešamo piesardzību.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.353 arī nosaka, ka ja izbraukšanas dienā Jūs laikus neierodaties noteiktajā izbraukšanas vietā vai kādā citā veidā savas vainas dēļ neizmantojat līgumā paredzēto pakalpojumu, Jums nav tiesību pieprasīt kompensāciju par neizmantoto pakalpojumu. Tūrisma operatori līgumā var noteikt arī citus ierobežojošus nosacījumus, piemēram, patvaļīga ceļojuma pārtraukšana vai attiekšanās no agrāk apmaksātiem pakalpojumiem ceļojuma laikā. 


Lūdzam pievērst uzmanību, ka līgumā Tūrisma operators var paredzēt specifiskus pakalpojumu maiņas vai aizvietošanas nosacījumus. 

Pieraksties mūsu jaunumiem:
Seko mums: Facebook Linked In В контакте

Sazinies ar mums
Drošības kods
No 2021. gada 1. oktobra ieceļošanai Apvienotajā Karalistē ES pilsoņiem tiek atzīta tikai pase, ID kartes vairs netiks atzītas par derīgu ceļošanas dokumentu. Vairāk informācijas lūdzam skatīt mūsu vietnes ziņās.