Strīdu risināšanas process

Kā man būtu jārīkojas, ja man ir strīds ar Aģentūru vai pakalpojumu sniedzēju?

Strīda risināšanas kārtība ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju ir noteikta 1999. gada 18. marta "Patērētāju tiesību aizsardzības likuma" 26.1 pantā.

 

1.solis

Jebkurš strīds, kas rodas starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos. Strīdi par atsevišķiem pakalpojumiem tiek risināti kārtībā, kāda noteikta "Vispārējos tūrisma un citu ar tūrismu saistīto pakalpojumu sniegšanas noteikumos" un atbilstošajos līgumos par pakalpojumiem. Aģentūra neizskata strīdus saistībā ar trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem, ar kurām patērētājs slēdz līgumus tiešā veidā, ja tas nepārprotami norādīts Aģentūras tīmekļa vietnēs.

 

2.solis

Ja strīdu starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, patērētājs iesniedz pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam rakstveida iesniegumu, kurā norāda: 1) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju; 2) iesnieguma iesniegšanas datumu; 3) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

 

Elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).

 

Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs 15 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz patērētājam rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par patērētāja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

 

Ja objektīvu iemeslu dēļ 15 darbdienu laikā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nekavējoties rakstveidā informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

 

Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzskata, ka patērētāja prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt patērētājam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē patērētāju iepriekš minētajā termiņā. Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pamatot patērētāja prasījuma atteikumu.

 

Ja patērētāju apmierina pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.

 

3.solis

Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja prasījumu vai patērētāju neapmierina pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātais risinājums, patērētājs ir tiesīgs vērsties:

  1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;
  2. pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, ja attiecīgajā jomā tāds ir izveidots;
  3. Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;
  4. tiesā.

 

Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību divu gadu laikā no dienas, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci/ lietu. Prasījums jāiesniedz divu mēnešu laikā no dienas, kad patērētājs atklājis neatbilstību.

 

Vai man pastāv papildu iespējas strīdu risināšanai? 

Jā, ja līgums ar Jums ir noslēgts tiešsaistē, Jūs varat izmantot strīdu risināšanas tiešsaistē (SIT) platformu, kas tika izveidota un darbojas saskaņā ar 2013.gada 21.maija Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.524/2013.

Pieraksties mūsu jaunumiem:
Seko mums: Facebook Linked In В контакте

Sazinies ar mums
Drošības kods
No 2021. gada 1. oktobra ieceļošanai Apvienotajā Karalistē ES pilsoņiem tiek atzīta tikai pase, ID kartes vairs netiks atzītas par derīgu ceļošanas dokumentu. Vairāk informācijas lūdzam skatīt mūsu vietnes ziņās.